Hướng dẫn cài đặt Redis trên Linux

cài redis lên linux
cài redis lên linux

Hệ thống Caching mà mọi người hay sử dựng có thể lẽ là Memcached. Tuy nhiên một hệ thống được nhiều người quan tâm trong những năm gần đây là Redis. Cả 2 đều là caching lưu trữ dữ liệu trên RAM. Tuy nhiên Memcached chỉ hỗ trợ keys/vaule còn Redis ngoài hỗ trợ keys/value còn hỗ trợ rất nhiều định dạng khác như: hash, list, set, short, string.

I. Hướng Dẫn Cài Đặt Redis trên CentOs Linux

Chú Ý: Phiên bản mình sử dụng là CentOs 7

Để Redis có thể hoạt dộng trên PHP các bạn cần cài đặt thêm EPEL & REMI Repository

yum install epel-release

Cài redis lên linux

Cài redis lên linux

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
cài redis lên linux
cài redis lên linux

Cài đặt Redis và PhpRedis extension

Các bạn thực hiện lệnh sau để cài đặt

yum --enablerepo=remi,remi-php71 install redis php-pecl-redis
service php-fpm restart
cài redis lên linux
cài redis lên linux

Bạn chọn Y để tiếp tục

Sau đó bạn khởi động lại

Chạy Redis và tự động khởi động khi boot

Bạn thực hiện 2 lệnh sau:

chkconfig redis on
service redis start

cài redis lên linux

cài redis lên linuxNhư vậy là bạn đã cài Redis lên CentOs

II. Quản Lý Redis

Để quản lý Redis bạn có thể dùng PHPRedMin để quản lý. Bạn có thể tải về tại đây.

Giải nén xong, bạn đổi tên thư mục phpredmin-master thành phpredmin rồi up lên server như hình sau:

cài redis lên linux
cài redis lên linux

Truy cập vào giao diện quản lý sử dụng link: domain/phpredmin/public/

Để thay đổi UserName & Password  bạn truy cập vào file: /phpredmin/config.dist.php như hình dưới

cài redis lên linux
cài redis lên linux

Khi đăng nhập bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập. Theo mặc định lần đầu tiên truy cập. UserName là admin và Password là admin.

Nhưng sau khi đăng nhập bạn sẽ bị lỗi như sau: “does not exist or is not writable”

cài redis lên linux
cài redis lên linux

Nguyên nhân lỗi này là do PHPRedMin sử dụng rewrite, nên bạn cần cấu hình lại rule thì mới hoạt động được.

Với Apache: Bạn thêm mấy dòng này vào file .htaccess

Alias /phpredmin /var/www/phpredmin/public

<Directory /var/www/phpredmin/>
  AllowOverride All

  <IfModule mod_authz_core.c>
   # Apache 2.4
   <RequireAny>
    Require ip localhost
    Require local
   </RequireAny>
  </IfModule>

  <IfModule !mod_authz_core.c>
   # Apache 2.2
   Order Deny,Allow
   Deny from All
   Allow from 127.0.0.1
   Allow from ::1
  </IfModule>
</Directory>

Với Nginx:

location /phpredmin/public/ {
  try_files $uri $uri/ /phpredmin/public/index.php;
}
cài phpredmin
cài phpredmin

Vậy là bạn đã có thể quản lý Redis một cách dễ dàng. Chúc các bạn thành công!

Nếu có thắc mắc nào các bạn cứ để lại bình luận. Mình sẽ giải đáp ngay khi có thể.